Ev. č. P 01

TelTemp, spol. s r.o.

Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava


Spoločnosť TelTemp je už vyše 20 rokov etablovaná na slovenskom telekomunikačnom trhu. Pôsobí hlavne v oblasti príprav telekomunikačných stavieb, príprav stavieb sietí elektronických komunikácií a to v projekčnej činnosti, konzultačnej činnosti a v systéme riadenia kvality projektov. Hlavné oblasti projekčnej a inžinierskej činnosti :

  • Výstavba optických sietí; diaľkové, regionálne, metropolitné,
  • Výstavba RBS - základňové stanice pevných a mobilných sietí,
  • Výstavba transportných telekomunikačných sietí,
  • Výstavba širokopásmových optických prístupových sietí FTTx

V konzultačnej činnosti má spol. TelTemp skúsenosti s tvorbou náročných štúdií v oblasti analýz, rozvoja a prognóz na telekomunikačnom trhu, stratégie a obchodných plánov. Boli to štúdie pre Slovak Telekom, Železnice Slovenskej republiky, Energotel, Transpetrol, SPP, Slovanet. V kooperácií štúdie uskutočniteľnosti pre niektoré orgány vlády SR, pre Úrad vlády SR, Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo vnútra SR. V rokoch 2005 a 2006 spol. TelTemp viedla spracovanie štúdie realizovateľnosti pre Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR „Efektívne využívanie elektronickej komunikačnej infraštruktúry vlastnenej subjektami, v ktorých má štát väčšinový podiel“. V rokoch 2007 - 2008 to bola spolupráca so spol. Ericsson na projektoch Integrovaného záchranného systému 112 pre Ministerstvo vnútra SR. V období rokov 2008-2010 sa spol. TelTemp významne podieľala na tvorbe dokumentov, štúdií pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ pre operačný program informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3, zvýšenie prístupnosti na širokopásmový internet. Od roku 2011 sa spol. TelTemp podieľala na príprave štúdií pre národné projekty  pre implementáciu širokopásmového prístupu na internet v rámci  operačného programu OPIS PO3 a operačného programu  integrovaná infraštruktúra OPII, PO7. V roku 2016 uzatvorila spol. TelTemp, s.r.o. zmluvu s DG REGIO Európskej komisie, na základe ktorej Ing. Ján Šebo pôsobil ako expert v príprave procesu dotácií EÚ pre vysokorýchlostný internet v Českej republike.

Od roku 2011 spol. TelTemp, v súčinnosti so spoločnosťou Alcatel Lucent, riadi prípravu kvality dodávok projektovej dokumentácie pre dátový a komunikačný systém pre JE Mochovce, blok 3, 4.