Jozef Murgaš sa veľmi rozhodujúco podieľal na vzniku prvej Československej republiky, pretože nezabúdal na svoje ubiedené Slovensko pod uhorským jarmom. Svojim osobným vplyvom si získal najvyššie rozhodujúce miesta v USA, kde získal dôveru a podporu aby vykonal predvojovú úlohu pre rozhodujúce rokovania na podporu vzniku ČSR. V rámci tejto angažovanosti za rovnoprávnosť Slovákov v tvorenej ČSR podpísal spolu s T.G.Masarykom Pittsburgskú dohodu a zorganizoval zbierku 1 000 000 USD u amerických Slovákov na podporu Slovákov v novej ČSR.

Pittsburgská dohoda a jej signatátori v r. 1918


Historical significance

Jozef Murgaš significantly contributed to the formation of the first Czechoslovak Republic, since he never forgot his poor Slovakia suffering under the Hungarians. His personal influence helped him to gain crucial contacts in the U.S., where he earned the trust and support to carry out the crucial negotiations which encouraged the formation of Czechoslovakia. As part of this commitment to gain equality of Slovaks in the new Czechoslovakia he signed with the Pittsburgh Agreement together with T.G.Masaryk and organized the collection of 1,000,000 USD by American Slovaks for a  Slovaks support  in new Czechoslovakia.