Pomník  Jozefa Murgaša

z iniciatívy Klubu Jozefa Murgaša a J.G.Tajovského v súčinnosti so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave dňa 27.4.2015 uskutočnilo sa slávnostné odhalenie pomníka Jozefa Murgaša na Vazovovej ul.č.5 v Bratislave pri príležitosti 110. výročia prvého verejného bezdrôtového prenosu správ nad zemským povrchom v USA, Penyslvánia medzi mestami Wilkes Barre a Scranton na vzdialenosť 30km.Nádvorie pred hlavným vchodom do budovy Rektorátu STU bolo  pomenované ako Nádvorie Jozefa Murgaša.

Sponzori diela :

ANECT, Dimension Data Slovakia , Forum pre komunikačné technológie, GTS Slovakia, Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  Slovenská technická univerzita,  SWAN,  Ústav telekomunikácií FEI STU a   Výskumný ústav spojov.

Tvorcovia diela :

Pomník Jozefa Murgaša je zhotovený s originálnou bustou od akademického sochára Alexandra Trizuljaka. Tvorcovia pomníka  sú Ing. Arch. Klemet Trizuljak  a Ing. arch. Alexandrovi Trizuljak  ml. Títo vytvorili účelový estetický parčík, kde svetlá v dlažbe vytvárajú pomyslené elektromagnetické vlny, ktoré spôsobujú bezdrôtové šírenie prenosu správ.

/Foto autor Ing. arch. Klement Trizuljak/.


Medzi významné pamiatky na vynálezcu Jozefa Murgaša patrí aj vydanie známky Jozefa Murgaša, ktorú vydalo Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR v roku 1994 (náklad 400 000 ks) z príležitosti 130. výročia narodenia (1864) Jozefa Murgaša.


Monuments

Among the major monuments of inventor Jozef Murgaš is an edition of stamps of Jozef Murgaš, issued by the Ministry of Transport, Communications and Public Works in 1994 (400 000 pc) on the occasion of the 130th birth anniversary (1864) of Jozef Murgaš.

  • Obálka s poštovou známkou v Emisii „Europa“-Jozef Murgaš
  • Envelope with a stamp of the Edition "Europe"-Joseph Murgas

Významnú časť pamiatky Jozefa Murgaša tvorila pamätná izba Jozefa Murgaša v Tajove a pomník Jozefa Murgaša v Tajove, ktoré starostlivo opatroval a viedol ich iniciátor Jozef Šebo.

An important part of heritage of Jozef Murgas was a memorial room of Jozef Murgaš in Tajov and Monument to Jozef Murgaš in Tajov which was carefully kept by the initiator  Jozef Šebo.

  • Symbolický pomník Jozef Murgaša v Tajove a bývalý lektor Jozef Šebo
  • Symbolic monument of Jozef Murgaš in Tajov and previous  lector Jozef Šebo

  • Bývalá Pamätná izba Jozefa Murgaša v Tajove
  • Previous Memorial room of Jozef Murgas in Tajov

  • Model anténovej veže, ktorej originál postavila spol. Universal Aether Telegraph Company vo Wilkes Bare v r.1905, USA, Pensylvánia.
  • Model of an antenna tower. The original was constructed by Universal Aether Telegraph Company in Wilkes Bare in 1905, USA, Pennsylvania.