Združenie ATM v SR vzniklo v roku 1996 a trvalo so svojim pôvodným názvom do 2003

V roku 2003 zmenilo názov na    Fórum pre komunikačné technológie

  • Obdobie siedmych rokov, ktorým Združenie prešlo bolo poznačené rýchlym nástupom širokopásmovej technológie ATM s veľkou podporou medzinárodnej organizácie ATM Forum. Poriadali sa medzinárodné konferencie „Kam kráčaš ATM 1998, „Kam kráčaš ATM 1999“. V r. 1999 to bola osveta aplikácií a usporiadanie workshopu „Praktické ukážky aplikácií ATM“ v Bratislave. Podpora medzinárodných konferencií „ATMTU 99, ISTEP 2000,  medzinárodnej konferencie v rámci každoročnej výstavy COFAX v Bratislave od roku 1998 až do jej ukončenia  v roku 2004. V tomto období sa Fórum orientovalo na osvetu pre všeobecné širokopásmové služby a technológie. Od roku 2001 je to každoročná podpora Fóra ako odborný garant medzinárodnej konferencie ICETA ” v Košiciach, dnes už 10. ročníka.

  • Vo februári 2006 uskutočnilo Fórum pre členov a pre odbornú verejnosť úspešný workshop v Banskej Bystrici, pod názvom „Progresívne aplikácie v elektronických komunikáciách“, s hlavným zameraním na pozemské digitálne TV vysielanie DVBT, služby v sieťach budúcich generácií NGN, služby v mobilných sieťach v 2,5 a 3G, IP telefónne aplikácie, služby v kombinácii hlasu, TV príjmu a rýchly Internet  Triple Play, ENUM mapovanie telefónnych čísiel do domén DNS na Internet.

  • V roku 2007 sa Fórum zapojilo legislatívneho procesu tvorby vykonávacích predpisov,  vyhlášok a k tvorbe zákona o elektronických komunikáciách ZEK. Ďalej to boli aktivity vykonávané v rámci 3.sektora v procese príprav materiálov pre Operačný program informatizácia spoločnosti   OPIS na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na obdobie 2007-2013 schválené 17. septembra 2007 v Bruseli.Vo februári 2008 pripravilo Fórum odborný seminár  na tému „Telekomunikačné stavby z pohľadu legislatívy“, ktorý uskutočnil vo februári 2008 v Bratislave. CTF bolo odborným garantom 2.ročníka konferencie iDEME 2008, ktorá sa konala v júni.2008 v Bratislave, ktorú organizovala asociácia PPP. Aktivity Fóra v rámci OPIS, PO3  vo veľkom objeme a zábere objasnili a usmernili princípy tohto operačného programu  tak, aby bolo zrozumiteľné nielen pre odborníkov ale aj pre prijímateľov pomoci, aby  navrhnuté procesy boli transparentné.

  • V roku 2009 Činnosť Fóra bola orientovaná do aktivít súvisiacich s prípravou OPIS PO3 zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu. Okrem aktivít legislatívnej sekcie  a pripravovaných zmien stavebného zákona, zákona o elektronických komunikáciách to bola aj organizácia 2.ročníka odborného semináru „Telekomunikačné stavby II “ s podtitulom „ Možnosti budovania širokopásmových sietí v rámci OPIS PO3 v regiónoch Slovenska“ v súčinnosti so Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou a asociáciou PPP v októbri 2009 v Banskej Bystrici. Fórum bolo odborným garantom 2. ročníka konferencie iDEME 2009, ktorá sa konala v júni  2009 v Bratislave.

  • V roku 2010 bola činnosť Fóra orientovaná do aktivít súvisiacich s prípravou novely ZEK v zmysle smerníc EÚ, s prípravou OPIS PO3, zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu a s prípravou semináru “Telekomunikačné  stavby III”, ktorý sa uskutočnil v novembri 2010 v Bratislave. Témy semináru boli rozdelené do blokov o príprave veľkej novely k zákonu  ZEK, k hodnoteniu, projektom pre implementáciu operačného programu OPIS PO3 a téme perspektív rozvoja prístupových sietí novej generácie.

  • V roku 2011 Fórum pokračovalo v  aktivitách súvisiacich s prípravou novely ZEK,  ďalších súvisiacich zákonov a legislatívnych vyhlášok. V máji 2011 to boli aktivity Fóra  súvisiace s   organizovaním odhalením busty Jozefa Murgaša na Jarošovej 1 v Bratislave.  Fórum bolo odborným garantom semináru “Telekomunikačné  stavby IV “, ktorý sa konal septembri 2011 v B. Bystrici a  partnerom medzinárodnej konferencie ICETA  2011 v Starej Lesnej.V roku 2004 nastala transformácia Združenia na nový subjekt Fórum pre komunikačné technológie. Aktivity, ktoré v tom čase vykonala legislatívna sekcia Fóra, zohrali významnú úlohu pri tvorbe telekomunikačnej legislatívy. V období 2004-2006 Fórum sa stalo najširšou platformou pre telekomunikačné podniky na Slovensku.