Hlavné ciele sekcie technicko-aplikačnej a zásady činnostiCieľom sekcie je zhromažďovanie, archivácia a poskytovanie informácií o širokopásmových technológiách. Ide o základné, od jednotlivých výrobcov nezávislé informácie v týchto oblastiach:

Aktuálny vývoj širokopásmových technológií a technológií súvisiacich s prenosom informácií,

 • aktuálny stav normalizácie, hlavne na poli ITU-T, IEEE, ATM Forum,
 • mapovanie technických a vedeckých aktivít vo svete a na území Slovenska (konferencie, semináre, študijné odbory, kurzy),
 • aktivizácia publikačnej činnosti členov CTF a propagácia publikačnej činnosti členov CTF,
 • osvetovo–vzdelávacia činnosť zameraná na propagáciu progresívnych širokopásmových komunikačných technológií a ich zavádzanie do praxe,
 • zhromažďovanie a rozširovanie informácií o skúsenostiach výrobcov a dodávateľov z implementácie progresívnych širokopásmových komunikačných technológií so zámerom poskytnutia členom CTF – investorom, realizátorom a prevádzkovateľom sietí dostatok potrebných informácii k ich podnikateľskej činnosti,
 • odborné poradenstvo pri výbere a implementácii progresívnych komunikačných technológií, pri aplikácii komunikačných služieb,
 • zhromažďovanie a poskytovanie informácii o progresívnych komunikačných technológiách a meraní ich parametrov.

Sekcia je aktívna aj pri príprave seminárov a konferencií s tematikou širokopásmových sietí na Slovensku.

Činnosť sekcie je zameraná na:

 • zhromažďovanie informácii o progresívnych komunikačných technológiách a komparácia týchto technológii s cieľom ich rozširovania, ochrany investícii, ďalšieho zdokonaľovania a sledovania pomeru cena/výkon,
 • zhromažďovanie informácii o dodávateľoch a komparácia dodávateľov riešení a technológii,
 • zhromažďovanie informácií o realizovaných technologických riešeniach a vytvorenie platformy pre výmenu skúsenosti medzi investormi, realizátormi a prevádzkovateľmi riešení na báze progresívnych komunikačných technológií,
 • zhromažďovanie informácii a skúsenosti z implementácií nových komunikačných technológií – návrh sietí vo väzbe na lokálne a diaľkové telekomunikačné siete,
 • zhromažďovanie informácii o nových poskytovaných službách, ich aplikácii a SW produktoch zameraných na zabezpečenie ich kvality a riadenia,
 • poradenskú a expertíznu činnosť pre investorov tak pri výbere technológie pre implementácie LAN a WAN, ako aj v oblasti systémového využívania širokopásmových sietí,
 • organizovanie osvetovo–vzdelávacej činnosti zameranej na propagáciu progresívnych komunikačných technológií a služieb pre širokú verejnosť (konferencie používateľov, seminárov, kurzov, propagácia technológií prostredníctvom Internetu apod.).