Fórum pre komunikačné technológie je záujmová, dobrovoľná, nezávislá a nepolitická organizácia založená v zmysle zákona č.83/1990 Zb. v r.1996.

Pôsobí v oblasti prípravy, budovania a prevádzkovania telekomunikačných širokopásmových sietí na Slovensku v súlade s koncepciou rozvoja Európskej informačnej spoločnosti. Získava a širi informácie o súčasnom stave komunikačných technológií a o trendoch vývoja v oblasti komunikačných sietí a aplikácií pre širokopásmové multimediálne služby. Podporuje proces vzdelávania a vzájomnú výmenu poznatkov, skúseností v technologickej, aplikačnej, právnej, informačnej a vzdelávacej oblasti. Názov pre styk so zahraničím je Communication Technology Forum, v skratke CTF.

Zápisnice:

rok 2023

Zapis 1 zasad CTF 2023_web.pdf

rok 2022

Zapis_6_zasad CTF_2022_web.pdf

Zapis_5_zasad_CTF 2022_web.pdf

Zapis_4_zasad CTF_2022_web.pdf

Zapis_3_zasad_CTF_2022_web.pdf

Zápis_2_zasad_CTF_2022 web.pdf

Zápis_1_zasad_CTF_2022 web.pdf

rok 2021

Zápis_5_zasad_CTF_2021 web

Zápis_4_zasad_CTF_2021 web

Zápis_3_zasad_CTF_2021 web

Zapis_2_zasad_CTF_2021 web

Zápis_1_zasad_CTF 2021_web

rok 2020

Zapis_4_zasad_CTF_2020_

Zápis_3_zasad_CTF_2020_web

Zápis_2_zasad_CTF_2020_web

Zapis_1_zasad  CTF 2020_web

rok 2019

Zapis_CTF_04_2019_web.pdf

Zapis_CTF_03_2019_web.pdf

Zapis_CTF_02_2019_web.pdf

Zapis_CTF_01_2019_web.pdf

rok 2018

Zapis_CTF 08_2018_web.pdf

Zapis_CTF_07_2018_web.pdf

Zapis  CTF_06 2018  web.pdf

Zapis_CTF_05_2018_web.pdf

Zapis_CTF_04_2018_web.pdf

Zapis_CTF_03_2018_web.pdf

Zapis_CTF_02_2018_web.pdf

Zapis_CTF_01_2018_web.pdf

rok 2017

Zapis_CTF_05_2017_web.pdf

Zapis_CTF_04_2017_web.pdf

Zapis_CTF_03_2017_web.pdf

Zapis_CTF_02_2017_web.pdf

Zapis_CTF_01_2017_web.pdf

rok 2016

Zapis_CTF_04_2016_web.pdf

Zapis_CTF_03_2016_web.pdf

Zapis_CTF_02_2016_web.pdf

Zapis_CTF_01_2016_web.pdf

rok 2015

Zapis_CTF_01_2015_web.pdf

Zapis_CTF_02_2015_web.pdf

Zapis_CTF_03_2015_web.pdf

Zapis_CTF_04_2015_web.pdf

Zapis_CTF_05_2015_web.pdf

Stanovy CTF /platné od 14.6.2019/ 

Charakter činnosti :

 • poskytuje informácie technického a legislatívneho charakteru
 • organizuje tematické semináre, konferencie a pracovné stretnutia
 • zúčastňuje sa na tematických podujatiach ako odborný garant
 • zúčastňuje sa pri tvorbe príslušnej legislatívy v oblasti elektronických komunikácií
 • zúčastňuje sa legislatívnych a regulačných činností v oblasti elektronických komunikácií
 • zúčastňovalo sa v procese príprav Operačného programu Informatizácia spoločnosti v období 2007-2013 z fondov Európskej únie
 • zabezpečuje aktívnu účasť v Digitálnej agende Európskej únie 2014 -2020
 • zabezpečuje aktívnu účasť v Politike súdržnosti EÚ pre obdobie 2014 -2020
 • zabezpečuje celoštátnu súťaž „Inžinierska cena“ za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia univerzít na Slovensku v oblasti informatiky a telekomunikácií
 • zabezpečuje semináre „Telekomunikačné stavby“ v súčinnosti s partnermi SES,PP


Activities 

 • provides technical and legal information
 • organizes thematic seminars, conferences and workshops
 • participates in thematic events as an expert guarantor
 • participates in the creation of corresponding legislative in the area of electronic communications
 • participates in the legislative and regulation activities in the area of electronic communications
 • participated in the process of the OPIS - Operational program of the Informatization of the society in the period of 2007-2013 from the EU funds
 • participates in the process of the Digital agenda EU 2014 -2020
 • participates in the Coherence politic of EU 2014-2020
 • provides the national competition “ Engineering award “ of the best masters thesis of the universities in Slovakia in informatics and telecommunication area
 • provides Workshops “Telecommunication Constructions” within partners cooperation SES,PPP