Členom v zmysle stanov asociácie Fórum pre komunikačné technológie môže byť :

  • Podnikateľský subjekt
  • Nepodnikateľský subjekt
  • Čestný člen

Členom podnikateľom je právnická alebo fyzická osoba registrovaná podľa obchodného alebo živnostenského zákona alebo štátny podnik so sídlom na území Slovenska.

Členom nepodnikateľom sú organizácie, ktoré nespĺňajú predchádzajúcu podmienku.

Čestným členom je fyzická osoba, ktorá sa na základe rozhodnutia predsedníctva významným spôsobom podieľala na práci Združenia ATM v SR a Fóra, alebo na rozvoji komunikačných sietí.

Ročný členský príspevok

  • Pre podnikateľské subjekty 270 €
  • Pre nepodnikateľské subjekty 100 €
  • pre čestných členov bez poplatku

Pri zmene výšky členského sa zmena uplatňuje od kalendárneho roka nasledujúceho po roku uskutočnenej zmeny.

Ročné členské príspevky sa platia v prvom štvrťroku kalendárneho roka na základe dokladu na účet Združenia v peňažnom ústave, a to 14 dní od obdržania tohto dokladu.

Členské poplatky boli schválené na valnom zhromaždení Združenia ATM v SR dňa 24.11.1998, zmenené 21.11.2018.

Podmienky členstva

  • o prijatí člena na základe jeho prihlášky rozhoduje predsedníctvo
  • členstvo vzniká zaplatením zápisného
  • členstvo zaniká:

- dobrovoľným vystúpením vyjadreným písomnou formou, ihneď po doručení predsedovi,

- nezaplatením členského príspevku ani po opakovanom písomnom upozornení,

- vylúčením z dôvodu činnosti, ktorá je preukázateľne v rozpore so stanovami

O vylúčení člena rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov