Fórum pre komunikačné technológie je záujmová, dobrovoľná, nezávislá a nepolitická organizácia založená v zmysle zákona č.83/1990 Zb. v r.1996.

Pôsobí v oblasti prípravy, budovania a prevádzkovania telekomunikačných širokopásmových sietí na Slovensku v súlade s koncepciou rozvoja Európskej informačnej spoločnosti.

Získava a širi informácie o súčasnom stave komunikačných technológií a o trendoch vývoja v oblasti komunikačných sietí a aplikácií pre širokopásmové multimediálne služby.

Podporuje proces vzdelávania a vzájomnú výmenu poznatkov, skúseností v technologickej, aplikačnej, právnej, informačnej a vzdelávacej oblasti.

Názov pre styk so zahraničím je Communication Technology Forum, v skratke CTF.


Communication Technology Forum is a voluntary independent nongovernmental organization based on the law Nr. 83/1990 Zb. in 1996.

Its main areas of interest are preparation, construction and implementation of Telecommunication Broadband Networks in Slovakia conforming to the concept of the Development of the European Information Society.

The Forum obtains and spreads information about the current status of Communication Technologies and Development trends in the sector of Communication Networks and application for broadband multimedia services.

It also supports the Education process and the interchange of knowledge and experience in the technological, application, legal, information and educational area.

The official name in English is Communication Technology Forum, abbr CTF.