Stanovisko k Cene Jozefa Murgaša

Cena Jozefa Murgaša (ďalej len „CJM“), ktorá má už dlhoročnú tradíciu,  organizovaná Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti v spolupráci s CTF a Klubom Jozefa Murgaša, je udeľovaná k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti (pri príležitosti založenia Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 17. mája 1865).

Predchádzajúce obdobie, spôsobené najmä organizačno-technickými otázkami, nedostatočným záujmom zo strany vysokých škôl, ako aj  pandemickou situáciou, nebola CJM za posledných päť rokov udelená resp. organizovaná.

Vzhľadom na vyššie uvedené bolo prijaté rozhodnutie pozastaviť udeľovanie CJM v roku 2023, pokiaľ sa nezabezpečia dostatočné organizačné, finančné a technické podmienky na jej organizovanie. 

 

Vyhlásenie

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so združeniami Fórum pre komunikačné technológie a Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského vyhlasujú súťaž o „CENU JOZEFA MURGAŠA za rok 2017. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, ako aj študentov a absolventov vysokých škôl, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v službách alebo priemysle na Slovensku. Bližšie informácie o súťaži, prihlášky pre študentov, absolventov  a mladých vedeckých pracovníkov sú dostupné na www.vus.sk/ses .

Inžinierska cena sa začlenila do súťaže Cena Jozefa Murgaša

Na základe  Uznesenia VZ CTF /22.11.2017/  zrušila sa súťaž Inžinierska cena za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti informatiky a telekomunikácií. Táto cena sa začlenila do existujúcej súťaže Cena Jozefa Murgaša .Fórum pre komunikačné technológie (CTF), ITAS a PC Revue zriadili  INŽINIERSKU CENU v roku 2013. Bola to celoštátna cena za najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt univerzít na Slovensku v oblasti informatiky a telekomunikácií. Cenu udeľovali jej zriaďovatelia  prostredníctvom odbornej poroty v danom akademickom roku. Zámerom udeľovania Ceny je motivácia k  súťaženiu zvyšovaním kvality diplomových prác, a tým vedenie ku kvalitnej príprave mladej generácie v oblasti elektronických komunikácií. Odborným garantom Ceny sú vybraní zástupcovia Fóra pre komunikačné technológie (CTF). Cena sa udeľovala každoročne. Celkom prebehli 3 ročníky súťaže :

  • I. ročník - akademický rok 2013 / 2014  

  • II. ročník - akademický rok 2014 / 2015

  • III. ročník- akademický rok 2015 / 2016

V akademickom roku 2016/2017 nebolo žiadne vyhodnotenie súťaže, nakoľko v predchádzajúcom období došlo k zmene názorov zriadovateľovo podmienkach pokračovania inžinierskej ceny. Na základe týchto dvoch bodov boli na 5. predsedníctve CTF v decembri 2017 prerokované návrhy, z ktorých sa vybral najvhodnejší návrh a riešenie pre ďalšie pokračovanie inžinierskej ceny v nadchádajúcom období. V marci 2018 uskutočnilo sa  stretnutie so zriadovateľmi Ceny Jozefa Murgaša a to s MDV SR a SES za účelom návrhu fúzie inžinierskej ceny do Ceny Jozefa Murgaša. Výsledkom rokovania je začlenenie súťaže Inžinierska cena  do súťaže Cena Jozefa Murgaša.