Podmienky súťaže o „Cenu Jozefa Murgaša“

  

udeľovanú každoročne Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou (SES)

a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR),

v spolupráci so združeniami

Fórum pre komunikačné technológie (CTF)  

a Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského (K JM a JGT)

 

„Cena Jozefa Murgaša“ je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, ako aj študentov a absolventov vysokých škôl, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v službách alebo priemysle na Slovensku.

„Cena Jozefa Murgaša“ sa udeľuje v dvoch kategóriách :

 a) kategória „mladí vedeckí a technickí pracovníci“

Udeľuje sa za najlepší aktuálny prínos k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v službách alebo  priemysle v roku, za ktorý sa „Cena Jozefa Murgaša“ udeľuje:

  • publikovaním alebo využitím pôvodného teoretického príspevku,
  • využitím nových poznatkov z domova alebo zahraničia.

Podmienky pre uchádzača o „Cenu Jozefa Murgaša“ v kategórii „mladí vedeckí a technickí pracovníci“:

  • slovenská štátna príslušnosť,
  • dosiahnutý vek najviac 40 rokov v roku, za ktorý sa „Cena Jozefa Murgaša“ udeľuje,
  • zaslanie vyplnenej prihlášky do súťaže o udelenie „Ceny Jozefa Murgaša“, vrátane požadovaných príloh, na adresu Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti do stanoveného termínu.

b) kategória „študenti a absolventi vysokých škôl“

Udeľuje sa za najlepšiu bakalársku prácu 1. stupňa inžinierskeho štúdia alebo za diplomovú prácu 2. stupňa inžinierskeho štúdia so zameraním na študijné odbory telekomunikácie alebo informatika, obhájené v roku, za ktorý sa „Cena Jozefa Murgaša“ udeľuje.

Podmienky pre uchádzača o „Cenu Jozefa Murgaša“ v kategórii „študenti a absolventi vysokých škôl “:

  • slovenská štátna príslušnosť,
  • študent fakulty so zameraním na študijné odbory telekomunikácie alebo informatika,
  • zaslanie vyplnenej prihlášky do súťaže o udelenie „Ceny Jozefa Murgaša“, vrátane požadovaných príloh, na adresu Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti do stanoveného termínu.

Udelenie „Ceny Jozefa Murgaša“  v kategórii „mladí vedeckí a technickí pracovníci“ je spojené s finančným alebo vecným ohodnotením.

Udelenie „Ceny Jozefa Murgaša“  v kategórii „študenti a absolventi vysokých škôl“  je spojené s odmenou formou stáže v podniku zaoberajúcom sa službami alebo technológiami elektronických komunikácií.

Prihláška do súťaže

Prihlášku do súťaže o „Cenu Jozefa Murgaša“  pre kategóriu „mladí vedeckí a technickí pracovníci“ zasielajú vedúci pracovníci príslušných odborných pracovísk v oblasti elektronických komunikácií, vývojových pracovísk priemyslu, výskumných pracovísk vo výskumných ústavoch a na vysokých školách, ďalšie organizácie a spoločnosti, ako aj sami uchádzači o udelenie „Ceny Jozefa Murgaša“.

Prihlášku do súťaže o „Cenu Jozefa Murgaša“  pre kategóriu „študenti  a absolventi  vysokých škôl“ zasielajú dekani príslušných fakúlt alebo prorektori vysokých škôl. Jednotlivé fakulty môžu zaslať  najviac  jednu bakalársku prácu a jednu diplomovú prácu.

Prihlášky do súťaže o „Cenu Jozefa Murgaša“ za rok 2017 sa zasielajú na sekretariát Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti, Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, najneskôr do 30. apríla 2018.

Komisia na vyhodnotenie súťaže

Rada SES v súčinnosti s MDV SR vymenovala komisiu pre udelenie „Ceny Jozefa Murgaša“ .

Víťazi súťaže sa  určia hlasovaním v komisii pre udelenie cien v  oboch kategóriách samostatne.  Pri rovnosti hlasov v niektorej kategórii rozhoduje hlas predsedu SES.

Vyhlásenie výsledkov súťaže

Vyhlásenie víťazov súťaže „Cena Jozefa Murgaša“ a odovzdanie cien sa uskutoční na sprievodnej akcii k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti (17. mája). Výsledky súťaže budú zverejnené na webovom sídle SES www.vus.sk/ses/.

Bližšie informácie o súťaži, prihlášky pre študentov, absolventov  a mladých vedeckých pracovníkov sú dostupné na www.vus.sk/ses .