prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.

člen predsedníctva

Ivan.baronak@stuba.sk


Vyštudoval Katedru rádioelektroniky na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v roku 1980.

Od toho istého roku pôsobil na Katedre telekomunikácií FEI STU ako pedagóg. V roku 1992 ukončil vedeckú prípravu dizertačnou prácou v odbore Oznamovacie technika po vedeniach. V roku 1995 sa habilitoval a bol vymenovaný za docenta pre odbor Aplikovaná informatika.V roku 2006 sa inauguroval za profesora v odbore Telekomunikácie.

Vo svojej vedeckej a odbornejčinnosti sa orientuje na problematiku spojovacích systémov, TMN, koncových telekomunikačných zariadení, problematiku systémov a služieb preNGN a IMS, ako aj optimalizáciu a modelovania telekomunikačných systémov a sietí pre podnikovú infraštruktúru. Bol a ječlenom viacerých expertných skupín pre oblasť informatiky a telekomunikácií s celoštátnou pôsobnosťou.

Je garantom bakalárskeho, inžinierskehoa doktorandského študijného programu na FEI STU. Je predsedom odborovej komisiepre doktorandské štúdium v odbore Telekomunikácie. V súčasnosti pôsobí ako prednášateľ na Ústave telekomunikácií FEI STU v Bratislave, a to v predmetoch Spojovacie systémy I. a II., ale tiež v predmete Neverejné telekomunikačné siete a služby.

Bol a aj je riešiteľom viac ako osemdesiatich vedeckých a vedecko-technických projektov, a to v oblastiach pokrývajúcich problematiku telekomunikačných systémov sietí a služieb. Je autorom viac ako dvesto päťdesiatich vedeckých a odborných publikácií, prezentovaných v časopisoch, ale aj domácich a medzinárodných konferenciách.

V súčasnosti pôsobí ako profesor na Ústave multimediálnych informačných a komunikačných technológií FEI STU v Bratislave.

Je čestným členom CTF.