17.05.2021

Vzhľadom ku skutočnostiam, že sa uvoľnili 3 posty v predsedníctve CTF uskutočnilo sa 13. mája 2021 Mimoriadne Valné zhromaždenie CTF v zmysle čl.8.1.3 stanov Fóra. Mimoriadne valné zhromaždenie sa uskutočnlo formou videokonferencie. Predmetom rokovania boli dva návrhy a to :

1/ Návrh na doplnenie členov predsedníctva do stanoveného počtu 10 podľa čl. 8.2.1 stanov.

2/ Udelenie  členstva  „Čestný  člen“  Fóra pre komunikačné technológie podľa čl.9.1 stanov.

Uznesenie : 

 k bodu 1/  Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo doplňujúcich členov predsedníctva CTF, ktorí  budú pracovať do najbližšieho  valného zhromaždenia :

  • Prof. Ing. Milan Dado, PhD., Fakulta elektrotechniky a informačných technológií - Žilinská univerzita
  • Ing. Ján Tuška – Výskumný ústav spojov B. Bystrica
  • Mgr. Andrej Pellegrini – SWAN Mobile, a.s.

K bodu 2/ Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo ďaších čestných členov CTF :

  • Ing. Pavol Lunter
  • Ing. Pavol Kukura, PhD.
  • Ing. Viliam Podhorský
  • Ing. Miroslav Žirko