07.08.2020

Združenie GSMA o novom Usmernení Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) pre vystavenie ľudí vysokofrekvenčnému žiareniu

(preklad z originálneho zdroja: https://www.gsma.com/newsroom/blog/new-radio-frequency-guidelines-good-news-for-5g/)

Diskusia o zdravotných problémoch súvisiacich s vystavením elektromagnetickému poľu (EMF) prebieha prostredníctvom každej generácie mobilných technológií. S prijatím 5G a rozšíreným využitím spektra milimetrových vĺn a malých buniek sa mobilný priemysel opäť sústredil na otázku bezpečnosti. Zverejnenie aktualizovaných usmernení o vystavení vysokofrekvenčnému žiareniu (RF) Medzinárodnou komisiou pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) potvrdzuje, že prijaté medzinárodné limity po ďalších 20 rokoch výskumu sú aktuálne a zabezpečujú ochranou všetkých ľudí (vrátane detí) proti všetkým zisteným zdravotným rizikám.

Štúdie rádiových signálov používaných mobilnými technológiami prebiehajú už desaťročia. Získané vedecké dôkazy sú základom medzinárodných bezpečnostných pokynov a zahŕňajú všetky súčasné a plánované mobilné frekvencie. Posledná aktualizácia ICNIRP je založená na vedeckých správach pripravených pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), Európsku komisiu, národné skupiny odborníkov a neustáleho monitorovania nového výskumu. Tento proces trval sedem rokov a v roku 2018 sa uskutočnili verejné konzultácie s viac ako 1 000 pripomienkami od viac ako 120 organizácií.

Bezpečnostné usmernenia si zachovávajú vysokú úroveň ochrany s limitmi stanovenými výrazne pod prahovými hodnotami zistených nebezpečenstiev pre všetky rádiové frekvencie od 2G do 5G.


Tam, kde boli vykonané zmeny, tieto uznávajú význam vyšších frekvencií nad 6 GHz až 5G a poskytujú podrobnejšie usmernenie pre tento rozsah. ICNIRP tiež zaviedla nový limit absorbovanej energie nad 6 GHz. Aktualizované usmernenia priemysel už nejaký čas predvídal a existujú testovacie metódy na zabezpečenie zhody zariadení 5G na trhu.

Treba poznamenať, že expozície zo sietí 5G sú výrazne pod týmito prahovými hodnotami. Ako uvádza ICNIRP : „Najdôležitejšou vecou je aby ľudia chápali, že technológie 5G nebudú spôsobovať žiadnu ujmu pri dodržiavaní týchto nových pokynov.“

Rozšírilo niekoľko mýtov o bezpečnosti mobilných technológií. Akákoľvek diskusia o bezpečnosti mobilných sietí a zariadení by sa mala v skutočnosti usmerniť. Európska komisia potvrdzuje, že prísne a bezpečné expozičné limity platia pre všetky mobilné frekvenčné pásma a všetky existujúce a nové aplikácie ako sú 5G, bezdrôtové IoT a prenosové zariadenia sú navrhnuté tak, aby vyhovovali príslušným limitom expozície. Takisto národné a medzinárodné agentúry v oblasti zdravotníctva opakovane dospeli k záveru, že vystavenie sa žiareniu rádiovým signálom nízkej úrovne, ktorý sa používa na mobilnú komunikáciu nevytvárajú sa žiadne zdravotné riziká. Tieto fakty zostávajú v platnosti aj dnes a uverejnenie aktualizovaných usmernení o expozícii, opäť potvrdzuje, že medzinárodné limity sú dostatočné na ochranu a podporujú postavenie mobilného priemyslu, ktorý dodržiavaním medzinárodných noriem zabezpečuje ochranu pred všetkými zistenými zdravotnými rizikami. Tieto fakty sú tiež v súlade so stanoviskom WHO, ktorá potvrdzuje, že ak celková expozícia 5G bude dodržiavať medzinárodné usmernenia, neočakávajú sa žiadne následky na verejnom zdraví. “

Národné regulačné orgány musia dôsledne prijímať aktualizované usmernenia a GSMA vyzýva vlády, aby konzultovali proces ich vykonávania s prevádzkovateľmi a inými zainteresovanými stranami.

ICNIRP je nezávislá vedecká komisia, ktorá spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) a Európskou komisiou. Členovia ICNIRP nie sú zamestnaní v priemysle a financovanie pochádza z vnútroštátnych a medzinárodných verejných inštitúcií.

Nové bezpečnostné usmernenia ICNIRP si v originálnej verzii môžete prečítať tu :https://www.icnirp.org/…/u…/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf