13.07.2017

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES)1 , člen ZSVTS, a Česká vědeckotechnická společnost spojů (ČVTSS)2 , člen ČSVTS, zorganizovali dňa 14. júna 2017 jedenásty ročník česko-slovenskej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR - NoTeS 2017. Konferencia sa uskutočnila v Prahe v priestoroch Českého svazu vědeckotechnických společností3 na Novotného lávke 5. Účastníkov konferencie privítal František Janoušek, manažér odborných podujatí ČVTSS. Program konferencie tradične moderovali predsedovia odborných spoločností Josef Ptáček, ČVTSS a Ján Tuška, SES.

Ústrednou témou konferencie bolo znižovanie nákladov na výstavbu a rozširovanie vysokorýchlostného internetu v Čechách a na Slovensku. Účastníci konferencie mohli porovnať situáciu v oboch krajinách. Na konferencii odznelo celkom 12 odborných príspevkov, z toho 9 príspevkov bolo z Českej republiky a 3 príspevky prezentovali prednášatelia zo Slovenskej republiky.

V úvodnej prezentácii nazvanej „Podpora rozvoje sítí elektronických komunikací v ČR“ informoval Luděk Schneider z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EU zo dňa 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na budovanie vysokorýchlostných sietí elektronických komunikácií v ČR. Ďalej predstavil „Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací“, ktorý schválila vláda ČR 10. mája 2017. V závere prezentácie hovoril o realizácii programu podpory „Vysokorychlostní internet“ podľa špecifického cieľa 4.1 Operačného programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ (OP PIK).

Verejná podpora na plnenie cieľov Digitálnej agendy pre Európu v oblasti širokopásmového prístupu do roku 2020 bola témou príspevku Jána Šeba zo spoločnosti TelTemp. Jeho prednáška pojednáva o dôležitých míľnikoch implementácie operačných programov v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov na splnenie cieľov Digitálnej agendy pre Európu v oblasti širokopásmového prístupu k internetu do roku 2020 s pohľadom na situáciu v Českej republike a v Slovenskej republike. Vo svojom príspevku sa podrobne venoval najdôležitejším „míľnikom“ operačných programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Zástupca Českého telekomunikačného úradu Marek Ebert informoval o úlohe ČTÚ v nedotačných opatreniach na podporu budovania sietí novej generácie v ČR. ČTÚ bude v rámci opatrení podľa zákona o znižovaní nákladov na budovanie vysokorýchlostných sietí zabezpečovať veľmi významnú funkciu Jednotného informačného miesta a bude tiež rozhodovať spory o prístup k technickej infraštruktúre.  

Informácie o novele stavebného zákona prezentovala Marcela Pavlová riaditeľka odboru „stavebního řádu“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V prednáške objasnila základné piliere novely stavebného zákona, ktorá je stále v štádiu prípravy. Zmienila sa tiež o umiestňovaní, povolovaní a kolaudovaní stavieb a zariadení elektronických komunikácií.

O možnostiach využitia digitálneho rozhlasu a televízie na šírenie varovných signálov, ktoré sú riešené v rámci výskumného projektu „Výskum limitných podmienok integrovateľnosti varovných hlásení v terestriálnom vysielaní“ podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-071, informoval vo svojej prezentácii Juraj Oravec, zodpovedný riešiteľ projektu z Výskumného ústavu spojov Banská Bystrica.Fotogaléria