27.04.2017

Dňa 27.4.2017 uskutočnila sa  v hoteli Bratislava slávnostná recepcia osláv 20. výročia existencie  asociácie

Fórum pre komunikačné technológie /CTF/. 

V rámci programu predseda asociácie zhodnotil 20 rokov činnosti, historický význam od vzniku Združenia ATM v SR v 90. tych rokoch so zameraním sa na služby  a aplikácie ATM technológie, cez premenu na asociáciu Fórum pre komunikačné technológie /Communication Technology Forum, v skr.CTF/, zameranú na široké spektrum multimediálnach služieb v rokoch 2004 -2006 až po dnešnú dobu, na aktivity zamerané na naplňanie cieľov Digitálnej agendy 2014 -2020. Predseda vo svojom príhovore načrtol smerovanie aktivít asociácie do budúcna, ktorá okrem sledovania a pripomienkovania legislatívy  zameria sa na rozvoj služieb digitálneho veku do r. 2025 podľa cieľov EÚ.  

V rámci programu, ktorý sprevádzal moderátor Martin Chynoranský, vystúpili so svojimi  pozdravmi zástupcovia pozvaných hostí, premietala sa 20. ročná foto prezentácia činnosti, uviedol sa video záznam zo slávnostnej akadémie transformácie  asociácie z r. 2004. Program bol oživený slávnostným dymiacim prípitkom, cateringom, krájaním torty k 20. výročiu CTF a príjemnou hudbou  a spevom speváčky Natalie. Sponzormi akcie boli spoločnosti: Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia.  Akcia bola zabzepečená v spolupráci s agentúrou PS:Events. s.r.o.

POZVÁNKA - PDF 

Bližšie informácie o 20.ročnej činosti asociácie : 1997 -2017; 20 rokov podpory elektronických komunikáciiFotogaléria