Ing. Ján Tuška

podpredseda

V roku 1984 ukončil vysokú školu v Bratislave na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v odbore telekomunikácie – diaľkové spracovanie dát.

Po ukončení školy nastúpil do Výskumného ústavu spojov, kde pracuje dodnes ako výskumný pracovník so zameraním na siete a služby elektronických komunikácií.

Počas pôsobenia vo Výskumnom ústave spojov sa zaoberal návrhom, vývojom a realizáciou počítačových diagnostických systémov pre analógové telefónne siete, tvorbou technických predpisov telekomunikácií na riadenie, prevádzku a údržbu sietí. Je autorom a spoluautorom viacerých  strategických a koncepčných dokumentov celoslovenského rozsahu pre vrcholové štátne orgány pre elektronické komunikácie, napríklad Koncepcie systému núdzových komunikácií, Národnej politiky pre elektronické komunikácie, Stratégie rozvoja 5G sietí. Ako zodpovedný riešiteľ riadil a riešil mnoho výskumných projektov národného aj európskeho významu v oblasti zavádzania inteligentných dopravných systémov, národného systému dopravných informácií, kritickej infraštruktúry, zavádzania širokopásmového internetu a mapovania bielych miest internetu, podpory rozvoja prístupových sietí novej generácie NGA, štatistiky elektronických komunikácií a ďalších. V oblasti regulácie elektronických komunikácií bol zodpovedným riešiteľom výskumných úloh pre bezpečnosť a integritu sietí, sieťovú neutralitu, meranie kvality služieb prístupu k internetu a iných. Venuje sa aj problematike kalibrácie meradiel elektrických veličín, hygienickým meraniam v oblastiach hluku v životnom prostredí a  expozícii obyvateľstva elektromagnetickému poľu. Je interným audítorom kvality pre skúšobné a kalibračné laboratóriá. Pôsobí aj v oblasti technickej normalizácie a v tvorbe terminológie pre elektronické komunikácie.

Od roku 2014 do roku 2022 bol predsedom Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti a člen Rady Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.