Doc. Ing. František Jakab, PhD.


vedúci technicko-aplikačnej sekcie

v období 1998 -2023

Vysokoškolské štúdium ukončil na Fakulte elektrotechniky a výpočtovej techniky St. Peterburgského elektrotechnického inštitútu v roku 1984 v odbore Systémové inžinierstvo (Ruská federácia).

Od roku 1984 pracuje na Katedre počítačov a informatiky FEI Technickej univerzity v Košiciach, odroku 1999 vo funkcii vedúceho Laboratória počítačových sietí,(www.cnl.sk), ktoré bolo vybudované pod jeho vedením apatrí k špičkovým pracoviskám zaoberajúcim sa progresívnymi sieťovými technológiami.

Špecializuje sa na problematiku počítačových sietía progresívnych sieťových technológií. Od roku 1999 pôsobí ako koordinátor Sieťového akademického programu Cisco pre SR, od roku 2010 ako programový manažérv spoločnosti Cisco Slovakia.

Je zodpovedný za rozvoj programu v Rusku, Ukrajine a regióne Strednej Ázie. Bol riešiteľom a zodpovedným riešiteľom celého radu významných projektov spolupráce s praxou, spojených srealizáciou pilotných riešení nabáze ATM technológie, najmä v spolupráci s ST, a.s., vedúcim riešiteľom grantových projektov VEGA, KEGA, koordinátorom národného projektu Modernizácia vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR, koordinátorom viacerých medzinárodných projektov v rámciprogramu LEONARDO, TEMPUS, rámcových programov EK a bol koordinátorom výskumného projektu bilaterálnej spolupráce s Frauhofer inštitútom v Berlíne.

Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov študijného charakteru (St. Peterburg,Londýn,Birmingham). Je autorom takmer 150 odborných publikácií a skrípt. Od roku 2007 pôsobí ako vedúci výboru pre spoluprácu akademickej sféry s priemyslom pri Americkej obchodnej komore v SR.

V roku 2006 získal ocenenie IT osobnosť roka v SR.