23.02.2017

Na valnom zhromaždení v r. 2016 bolo dohodnuté, že v súvislosti s 20. výročím existencie  asociácie

Fórum pre komunikačné technológie /CTF/   sa  uskutoční pre členov a pozvaných významných hostí

Slávnostná recepcia, ktorá sa bude konať dňa 27.apríla 2017 v hoteli Bratislava o 18.00 hod