Dňa 25.novembra 2015 sa konalo Valné zhromaždenie asociácie Fórum pre komunikačné technológie, ktoré zhodnotilo svoju činnosť za rok 2015, plány na rok 2016, zvolilo nové predsedníctvo s pôsobnosťou 1 roka do najbližšieho valného zhromaždenia v roku 2016 a schválilo záväzné uznesenie svojej činnosti za rok 2015 a na rok 2016


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

PDF - Program Riadne Valné zhromaždenie CTF v. r. 2015

PDF - Správa o činnosti 2015 Fórum pre komunikačné technológie

PDF - Správa o činnosti TAS CTF za rok 2015

PDF - Správa o činnosti Legislatívnej sekcie CTF v roku 2015

PDF - Plán činnosti CTF na rok 2016

PDF - Ciele sekcií Fóra pre komunikačné technológie 2016

PDF - Plán činností Technicko - Aplikačnej sekcie na rok 2016

PDF - Uznesenie z Valného zhromaždenia delegátov CTF konaného dňa 25.11.2015 v Bratislave