Zásady činnosti legislatívnej sekcie Fóra pre komunikačné technológie

  Úlohy

    1. pracovať výlučne v legislatívnej a regulačnej oblasti sektoru elektronických komunikácií,
    2. pracovať verejne, transparentne a nediskriminačne. Podieľať sa na zvyšovaní právneho vedomia v sektore telekomunikácií,
    3. umožňovať členom Fóra pre komunikačné technológie (ďalej len Fórum) prezentáciu a obhajobu odborných záujmov pred ostatnými členmi,
    4. prerokovávať návrhy, ktoré Fórum dostane od MDPT SR, od TÚ Slovenskej republiky, alebo od inej inštitúcie,
    5. podávať a presadzovať iniciatívne návrhy MDPT SR TÚ SR alebo na iné miesta prostredníctvom prijímania odporúčaní pre predsedu Fóra,
    6. obhajovať výsledky rokovaní sekcie v orgánoch štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií,
    7. iniciovať a podporovať proces vzdelávania.

   Členovia

     1. Každý člen Fóra má právo písomne menovať svojho zástupcu do legislatívnej sekcie. Doručením menovania predsedovi Fóra sa stáva zástupca člena Fóra členom sekcie.
     2. Členovia sekcie v súlade so stanovami Fóra a zásadami činnosti sekcie obhajujú záujmy členov Fóra, ktorých zastupujú.

    Vedúci

      1. Vedúcim sekcie je člen predsedníctva Fóra.
      2. Vedúci sekcie samostatne organizuje a riadi prácu sekcie v súlade so stanovami Fóra a zásadami činnosti sekcie. Obhajuje záujmy Fóra.
      3. Vedúci sekcie nemôže byť členom sekcie.
      4. Vedúci sekcie nemôže konať nad rámec týchto zásad bez poverenia predsedu Fóra.

     Práca v sekcii

       1. Členovia Fóra využívajú sekciu na prezentáciu a obhajobu odborných záujmov pred ostatnými členmi Fóra súlade so stanovami Fóra a zásadami činnosti sekcie. Robia tak prostredníctvom svojich členov sekcie, ktorí elektronickou poštou informujú ostatných členov a vedúceho sekcie o svojich návrhoch a stanoviskách. Cieľom týchto aktivít je zblíženie názorov členov Fóra. Spoločné názory budú ďalej prezentované pod hlavičkou Fóra.
       2. Vedúci sekcie informuje všetkých členov sekcie o všetkých dokumentoch, ktoré v sekcii vzniknú, ktoré sekcia dostane a o zmenách v členoch sekcie.
       3. Rokovanie členov sekcie sa koná:
       4. - na základe rozhodnutia predsedu Fóra
       5. - na základe písomnej požiadavky aspoň tretiny členov sekcie odovzdanej predsedovi Fóra.
       6. Súčasťou rozhodnutia predsedu Fóra o zvolaní rokovania sekcie je predmet rokovania vrátane príslušných dokumentov, ktoré majú byť prerokované.
       7. Cieľom rokovania sekcie je nájdenie spoločných záujmov, za účelom ich ďalšieho presadzovania, ktoré sekcia prijíma vo forme zápisnice z rokovania, ktorej súčasťou spravidla sú odporúčania pre predsedu Fóra.

     Účasť na rokovaní

       1. Rokovania sekcie sa môžu zúčastňovať len členovia sekcie, predseda sekcie a po jednom zástupcovi iných združení s ktorými má Fórum uzatvorenú dohodu o spolupráci.
       2. Ak sa niektorého rokovania sekcie nemôže zúčastniť člen sekcie, môže ho zastúpiť iná osoba, ktorá prehlási na začiatku rokovania sekcie, že je oprávnená zastupovať člena sekcie v súlade s týmito zásadami.
       3. Spolu s členmi sekcie sa môžu rokovania zúčastniť ďalšie nimi prizvané osoby.
       4. V záujme zabezpečenia materiálnej stránky rokovania sekcie, je potrebné, aby svoju neúčasť na rokovaní členovia sekcie ospravedlnili u člena sekcie, ktorý zabezpečuje miesto rokovania najmenej dva pracovné dni pred dňom rokovania. Súčasne je potrebné, aby oznámili meno osoby, ktorá ich bude na rokovaní sekcie zastupovať. Z rovnakého dôvodu je potrebné, aby členovia sekcie najmenej dva pracovné dni pred dňom rokovania oznámili počet nimi prizvaných osôb na rokovanie.

     Zvolanie rokovania sekcie

       1. Rokovanie sekcie zvoláva jej vedúci na základe požiadavky predsedu Fóra, 5 až 10 pracovných dní vopred písomnou pozvánkou.
       2. Pozvánka na rokovanie obsahuje: program rokovania,miesto, dátum a čas zahájenia rokovania, predpokladaný termín ukončenia rokovania.
       3. Pozvánku zašle vedúci sekcie všetkým členom sekcie a predsedovi Fóra. Súčasťou pozvánky sú aj potrebné dokumenty.
       4. Miesto pre rokovanie zabezpečuje vedúci u členov Fóra prostredníctvom členov sekcie.
       5. Dĺžku rokovania sekcie určuje vedúci sekcie, obvykle na 4 hodiny vrátane prestávok.

      Príprava na rokovanie sekcie

        1. Členovia sekcie pred rokovaním sekcie písomne informujú ostatných členov sekcie a vedúceho sekcie o svojich záujmoch, návrhoch alebo stanoviskách. Príslušný dokument je potrebné doručiť vedúcemu a členom sekcie najneskôr do 12:00 hod. pracovného dňa, ktorý predchádza dňu rokovania sekcie.
        2. Pokiaľ vo výnimočných prípadoch člen sekcie nemôže zaslať písomný dokument v čase podľa ods. 7.2, môže tak urobiť ihneď po zahájení rokovania sekcie. Dokument je potrebné odovzdať v papierovej (pre všetkých účastníkov rokovania) a elektronickej forme (pre vedúceho sekcie)

       Rokovanie sekcie

         1. Rokovanie sekcie vedie vedúci sekcie podľa programu.
         2. Program rokovania možno doplniť alebo zmeniť priamo na rokovaní sekcie, len za podmienky, že na rokovaní sú prítomní všetci členovia sekcie a ak nie je proti zmene ani jeden z na hlasovaní prítomných členov sekcie.
         3. Rokovanie sekcie môže byť zahájené a je právoplatné, ak sa rokovania zúčastnia najmenej traja členovia sekcie.
         4. Predmet rokovania je určený v pozvánke. Predmetom rokovania sú tiež dokumenty priložené k pozvánke a tiež dokumenty podľa ods. 7.2 a 7.3.
         5. Pokiaľ z povahy veci na rokovaní sekcie vyplýva, že sa dá očakávať potreba prezentácie alebo obhajoby výsledkov rokovaní sekcie v orgánoch štátnej správy, zaradí vedúci sekcie na program rokovania voľbu členov legislatívnej sekcie, ktorých navrhuje do delegácie Fóra.
         6. Ako delegáti sú zvolení tí členovia sekcie, ktorí získajú väčší počet hlasov na hlasovaní prítomných členov sekcie.
         7. Sekcia rozhoduje o svojom rokovaní a o odporúčaní pre predsedu Fóra hlasovaním.
         8. Právo hlasovať majú na rokovaní prítomní členovia sekcie. Každý člen sekcie má jeden hlas.
         9. Pokiaľ program rokovania je tak obsiahly, že nie je pravdepodobné prebratie celej agendy v pozvánkou stanovenom čase, rozhodnú členovia sekcie o predĺžení rokovania, alebo o spôsobe, akým bude rokovanie vedené, aby bolo v súlade so stanovami Fóra a zásadami činnosti sekcie.
         10. Predĺženie rokovania a/alebo spôsob vedenia rokovania je prijatý vtedy, ak nie je proti jeho zneniu ani jeden z na hlasovaní prítomných členov sekcie.
         11. Odporúčanie pre predsedu Fóra je prijaté vtedy, ak nie je proti jeho zneniu ani jeden z na hlasovaní prítomných členov sekcie.

       Dokumenty z rokovania sekcie

        1. Dokumentmi z rokovania sekcie sú:
        2. - pozvánka na rokovanie,
        3. - prezenčná listina,
        4. - zápisnica z rokovania sekcie vrátane na rokovaní dohodnutých príloh. Zápisnica, alebo prílohy obsahujú odporúčania pre predsedu Fóra.

       • Návrh znenia zápisnice, vrátane jej príloh zašle predseda všetkým členom sekcie a predsedovi Fóra na pripomienky.
       • Pokiaľ nedostane do 24 hodín (počítajú sa len hodiny pracovných dní) k zneniu žiadnu pripomienku, je zápisnica vrátane príloh schválená.
       • Schválené znenie zápisnice vrátane jej príloh zašle predseda všetkým členom sekcie a predsedovi Fóra.
       • Dokumenty z rokovania sekcie sú uverejňované na web stránke Fóra.
       • Dokumenty archivuje vedúci sekcie
       • Prezentácia a obhajoba výsledkov rokovaní sekcie v orgánoch štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií
       • O personálnom zložení delegácie Fóra, ktorá má obhajovať záujmy, návrhy alebo stanoviská Fóra rozhoduje predseda Fóra. Pri rozhodovaní prihliada na počet hlasov zvolených členov sekcie podľa ods. 8.5.
       • Zástupca vedúceho sekcie

        1. Počas neprítomnosti vedúceho sekcie plní jeho úlohy zástupca.
        2. Zástupcom môže byť len člen sekcie.
        3. Voľbu zástupcu zaradí na program rokovania sekcie jej vedúci v prípade, že sa predchádzajúci zástupca vzdal tejto funkcie alebo ju nemôže vykonávať.
        4. Za zástupcu je zvolený ten, s ktorým vysloví súhlas väčšina na hlasovaní prítomných členov sekcie.

       Schválené valným zhromaždením Fóra pre komunikačné technológie v Bratislave dňa 18.11.2003.

       Za správnosť: Herkeľ v. r. 19.11.2003