Inžinierska cena

Fórum pre komunikačné technológie (CTF), ITAS a PC Revue zriadili v roku 2013 INŽINIERSKU CENU.

Je to celoštátna cena za najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt univerzít na Slovensku v oblasti informatiky a telekomunikácií. Cenu udeľujú v danom akademickom roku prostredníctvom odbornej poroty jej zriaďovatelia.

Zámerom udeľovania Ceny je motivácia k  súťaženiu zvyšovaním kvality diplomových prác, a tým vedenie ku kvalitnej príprave mladej generácie v oblasti elektronických komunikácií. Odborným garantom Ceny sú vybraní zástupcovia Fóra pre komunikačné technológie (CTF).

Cena sa udeľuje každoročne. Celkom prebehli 3 ročníky súťaže :

  • I. ročník - akademický rok 2013 / 2014  

  • II. ročník - akademický rok 2014 / 2015

  • III. ročník- akademický rok 2015 / 2016

V akademickom roku 2016/2017 nebolo žiadne vyhodnotenie súťaže, nakoľko v predchádzajúcom období došlo k zmene názorov zriadovateľov ceny o podmienkach jej pokračovania. 

Ako ďalej s inžinierskou cenou ?

  • Podľa bodu 3.7. z Uznesenia VZ CTF /22.11.2017/ bola predsedníctvu daná úloha zmeniť štatút a zriaďovateľov súťaže Inžinierska cena za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti informatiky a telekomunikácií, s cieľom funkčnej fúzie s už existujúcou cenou J. Murgaša (SES).
  • Podľa schváleného plánu činnosti CTF na rok 2018 je potrebné pripraviť analýzu a rozhodnúť o zotrvaní alebo zrušení Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia.  V prípade pokračovania nájsť nových partnerov súťaže, zabezpečiť finančné zdroje a celý proces.

Na základe týchto dvoch bodov boli na 5. predsedníctve v decembri 2017 prerokované návrhy, z ktorých sa vyberie najvhodnejší návrh a riešenie pre ďalšie pokračovanie inžinierskej ceny v nadchádzajúcom období.