Fórum pre komunikačné technológie

INŽINIERSKA CENA

za najlepšiu diplomovú prácu

inžinierskeho štúdia

Š t a t ú t

Článok č. I

Základné ustanovenia

(1) Fórum pre komunikačné technológie (CTF), ITAS a PC Revue zriaďujú INŽINIERSKU CENU za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia (v texte ďalej „Cena“)

(2) Jej predmetom je celoštátna Cena za najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt univerzít na Slovensku v oblasti informatiky a telekomunikácií.

(3) Cenu udeľujú v danom akademickom roku prostredníctvom odbornej poroty jej zriaďovatelia.

(4) Zámerom udeľovania Ceny je motivácia k súťaženiu zvyšovaním kvality diplomových prác, a tým vedenie ku kvalitnej príprave mladej generácie v oblasti elektronických komunikácií.

(5) Odborným garantom Ceny sú vybraní zástupcovia Fóra pre komunikačné technológie (CTF).

(6) Cena sa udeľuje každoročne. Jej prvým ročníkom je akademický rok 2013 - 2014. Prvé udeľovanie cien za akademický rok bude v septembri 2014.

(7) Ďalšie udeľovanie cien bude realizované obvykle pri príležitosti otvorenia akademického roku.

Článok II

Organizátor Ceny

(1) Organizátor Ceny je Fórum pre komunikačné technológie (CTF), ITAS a PC Revue.

Článok III

Účasť, výber, hodnotenie

(1) O Cenu sa môžu svojimi diplomovými prácami uchádzať absolventi inžinierskeho štúdia technických univerzít – študijných programov so zameraním na informatiku a telekomunikácie zo Slovenskej republiky.

(2) Komisie pre Štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia príslušných fakúlt univerzít odporučia najlepšie diplomové práce do fakultného kola. Z týchto prác vyberie univerzita najviac tri najlepšie diplomové práce a pošle ich do celoštátneho kola organizátorovi Ceny.

(3) Súčasťou každej diplomovej práce v celoštátnom kole je: dôvod jej prihlásenia do Ceny, anotácia, diplomová práca (e-forma : formát PDF) spolu s prihláškou. Prílohou prihlášky je elektronický formát posteru v tvare pdf o diplomovej práci. Diplomová práca a poster sa doručí organizátorovi Ceny prostredníctvom elektronickej pošty na email adresu: ctf@ctf.sk, alebo na vhodnom prenosovom médiu napr. USB kľúči a to na adresu : Fórum pre komunikačné technológie, Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava,

(4) Nominované práce musia spĺňať kvalitatívne kritériá vzhľadom na súčasné nároky riešeného problému, ako aj trendy a sú reprezentatívnou vzorkou úrovne príslušnej univerzity.

(5) Kritériá hodnotenia prác odbornou porotou organizátora Ceny sú:

 1. Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.
 2. Tvorivý prístup k riešenému problému.
 3. Komplexnosť vyjadrenia myšlienky riešenia.

Poradové čísla kritérií hodnotenia sú vyjadrením ich váhy pri posudzovaní prác porotou.

(6) Najlepšej diplomovej práci udelí odborná porota Cenu s titulom „INŽINIERSKA CENA“ za príslušný akademický rok. Autor diplomovej práce môže používať pri svojich referenciách označenie „Laureát Inžinierskej ceny“ príslušného akademického roka.

(7) Ďalej udelí odborná porota tri Čestné uznania najlepším diplomovým prácam absolventom z univerzít orientovaných na problematiku informatiky a telekomunikácií v Slovenskej republike.

Článok IV

Cena, udelenie Ceny

(1) Cena pozostáva:

 • z diplomu/čestného uznania,
 • z finančnej odmeny (Cena, aj čestné uznania).

(2) Obsah a formulácia textov diplomu a čestného uznania:

 • názov ceny / čestného uznania,
 • ročník,
 • názov diplomovej práce,
 • autor diplomovej práce,
 • vedúci diplomovej práce,
 • názov univerzity,
 • akademický rok, evidenčné/poradové číslo diplomu.

(3) Cena môže byť udelená študentovi inžinierskeho štúdia príslušnej univerzity len v Slovenskej republike.

(4) Diplomové práce posudzuje 5-členná odborná porota, navrhnutá zriaďovateľom (predseda a štyria členovia).

Článok V

Finančné zabezpečenie

(1) Finančné náklady na odmeny autorom ocenených diplomových prác, ako aj na organizovanie Ceny vrátane zhotovenia výstavy hradia zriaďovatelia a to z aktivít podporovaných v rámci fondov EÚ, z fondov digitálneho lídra SR, či iných zdrojov, sponzorských darov a podobne.

(2) Celkové finančné náklady: na odmeny ocenených autorov diplomových prác – Inžinierska cena za najlepšiu diplomovú prácu a 3 Čestné uznania, ako aj na honoráre členom odbornej poroty za vypracované posudky a finančné náklady na organizáciu Ceny, určia pre každý ročník zriaďovatelia Ceny.

Článok VI

Organizovanie Ceny

(1) Zodpovednosť za organizačný a obsahový priebeh Ceny má jej organizátor.

(2) Zriaďovatelia oznámia každoročne prostredníctvom internetových portálov a periodík príslušných fakúlt univerzít termíny vyhodnotenia Ceny odbornou porotou a termín slávnostného vyhlásenia výsledkov a odovzdávania cien.

(3) Slávnostné vyhlásenie výsledkov Ceny a odovzdávanie ocenení sa uskutoční spolu s vernisážou posterov diplomových prác na konferencii IT SUMIT .

(4) Zabezpečenie administratívy, súvisiacej s vyhlásením Ceny, ako aj pozvanie autorov víťazných prác zabezpečujú organizátori.

(5) Hodnotenie prác zabezpečí odborná komisia, pričom

 • nominačné kolo zabezpečia príslušné školy,
 • celoštátne kolo zabezpečí organizátor Ceny,
 • výstavu, propagáciu a slávnostné vyhlásenia výsledkov a odovzdávania ocenení zabezpečí organizátor Ceny.

Článok VII

Zverejnenie výsledkov, propagácia

(1) Výsledky Ceny sa môžu oficiálne zverejniť až na slávnostnom odovzdávaní cien.

(2) Slávnostné vyhlásenie výsledkov cien a odovzdávanie ocenení sa bude uskutočňovať v priestoroch, ktoré zabezpečia zriaďovatelia za prítomnosti autorov ocenených prác a pozvaných hostí. Jeho súčasťou je aj vernisáž výstavy „Inžinierska cena za najlepšiu diplomovú prácu príslušného akademického roka“.

(3) Výsledky Ceny budú uverejňovať:

 • zriaďovatelia Ceny vo svojich periodikách a na internetovom portáli (IP),
 • príslušné fakulty/univerzity vo svojich periodikách a na svojich internetových portáloch,
 • známe odborné a popularizačné periodiká, pokiaľ prejavia záujem.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

(1) Tento štatút môžu zriaďovatelia Ceny aktualizovať vzhľadom na získané skúsenosti, s cieľom jej trvalého skvalitňovania a rozvíjania, aby svojou vážnosťou mala nezastupiteľné miesto medzi súčasnými kvalitnými prezentačnými vysokoškolskými cenami.

(2) Štatút Ceny nadobúda účinnosť jeho podpísaním zástupcami jej zriaďovateľov.

Ing. Ján Šebo, v. r.      Mário Lelovský v.r.      Martin Drobný v.r

predseda CTF            prezident ITAS             vydavateľ PC Revue

V Bratislave dňa 30.5.2014