Tlačová správa

Asociácia Fórum pre komunikačné technológie, asociácia ITASPC Revue zriadili ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia pod názvom INŽINIERSKA CENA. Jej predmetom je celoštátna cena za najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt univerzít na Slovensku v oblasti informatiky a telekomunikácií. Cena sa udeľuje prvý krát za  akademický rok 2013/2014 prostredníctvom odbornej poroty. Celkovo udelila porota 4 ceny.

Prvú víťaznú inžniersku cenu za najlepšiu diplomovú prácu udelila porota päťčlenná porota za prácu:

  1. Mobilný telefón ako inteligentný diaľkový ovládač trojrozmerného priestoru, autor  Bc. Maroš Urbančok zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Ďalšie tri  čestné uznania udelila odborná porota za tieto diplomové práce:

  1. Facial Motion Capture, autor Bc. Peter Kajan zo Žilinskej univerzity v Žiline, Elektrotechnická fakulta
  2. Spracovanie obrazu- rozpoznávanie typu auta, autor Bc. Roman Badura zo Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
  3. Rozpoznávanie nákupných bločkov pomocou mobilného zariadenia, autor Bc. Anton Svetlošák zo Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky


Všetkým oceneným autorom, ktorými sú  Ing. Maroš Urbančok, Ing. Peter Kajan, Ing. Roman Badura, Ing. Anton Svetlošák budú udelené finančné odmeny.  Zámerom udeľovania ceny je motivácia k  súťaženiu zvyšovaním kvality diplomových prác  a tým vedenie ku kvalitnej príprave mladej generácie v oblasti elektronických komunikácií.

Odborným garantom ocenenia sú vybraní zástupcovia Fóra pre komunikačné technológie. Organizačne a finančne ocenenie zabezpečuje asociácia ITAS. Medializáciu ocenenia zabezpečuje PC REVUE. Cena sa bude udeľovať každoročne. Prvé udeľovanie cien za akademický rok bude 25.septembra 2014 na konferencii IT SUMIT 2014 v Bratislave. Ďalšie udeľovanie cien bude realizované obvykle pri príležitosti otvorenia akademického  roku.