Ing. Milan Herman

tajomník

milan.herman@towercom.sk


Vyštudoval Katedru telekomunikácií na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Počas svojho štúdia sa zameral hlavne na štúdium vlastností optických prenosových systémov. Po skončení štúdia nastúpil v roku 1997 na stáž na sekcii telekomunikácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Tu sa podieľal na príprave číslovacieho plánu telekomunikačných sietí SR a pravidiel hospodárenia s prideľovaním čísiel pre telekomunikačné siete a služby.

Odroku 2001 pôsobil vo funkcii riaditeľa odboru telekomunikácií MDPT SR. Je spolutvorcom Národnej politiky pre elektronické komunikácie a podieľal sa na príprave zákona o elektronických komunikáciách.

Ako zástupca vedúceho pracovnej skupinyč. 19 sa podieľal na screeningovom procese s EÚ. Je aktívnym členom Skupiny predigitálne vysielanie a 3 roky zastupoval SR v Komisii pre vedu a rozvoj technológiíOSN.

Od roku 2005 pôsobí v spoločnosti Towercom, a.s. (predtým ST, a.s., Rádio-komunikácie, o. z.)